Projekty innowacyjne

Strategie rozwojowe firm posiadających charakter wzrostu wewnętrznego, polegają w głównej mierze na rozbudowie ich potencjału lub podniesieniu efektywności potencjału już istniejącego. Projekty innowacyjne są niezwykle efektywną dźwignią wzrostu wewnętrznego, która może nadać nowe możliwości w zakresie dynamiki rozwoju firmy. Naszym celem jest wspieranie gospodarki opartej na wiedzy, która jest obecnie podstawowym filarem rozwoju gospodarek większości krajów rozwiniętych. Wiele z nich utrzymuje się cały czas w czołówce rankingów innowacyjności. Innowacyjność gospodarek europejskich wspierana jest dużymi nakładami na badania i rozwój (R&D), w znacznej części finansowanych przez państwo oraz programy unijne.

Projekty innowacyjne składają się z dwóch faz:

I. Faza B+R (Badania i Rozwój)

Obejmuje przeprowadzenie badań nad nowym produktem lub usługą oraz prace rozwojowe, np.: opracowanie dokumentacji, uzyskanie certyfikatów, itp.

II. Faza W (Wdrożenie)

Obejmuje etap wdrożenia do produkcji nowo opracowanego produktu lub usługi: zakup i montaż linii produkcyjnej, hali produkcyjnej, itp.
Źródła dofinansowania krajowe oraz UE:

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014-2020)
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia (2014-2020)
  • Regionalne Programy Operacyjne (2014-2020)
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Fundusze Venture capital – prywatny kapitał ryzyka
Oferują następujące formy finansowania przedsiębiorstw:

  • faza zasiewu (seed capital)
  • start (start-up)
  • wczesny rozwój oraz ekspansja i wzrost
  • wykup menadżerski

Oprócz zaangażowania kapitału finansowego, fundusze venture capital często delegują przedstawicieli do rady nadzorczej tworzonej spółki, aby uważnie obserwować i wspierać zarząd swoją szeroką wiedzą praktyczną, doświadczeniem i kontaktami biznesowymi. Nierzadko taka pomoc może być równie ważna dla rozwoju nowej firmy jak środki finansowe.

Fundusze poręczeniowe

Oprócz pozyskania dofinansowania, szczególnie w projektach będących na samym początku drogi rozwoju, potrzebne jest zewnętrzne źródło finansowania wkładu własnego (kredyt, inwestor), lecz ze względu na duże ryzyko mogą one wymagać poręczeń finansowych. Tę rolę mogą spełniać fundusze poręczeniowe.

Inwestorzy prywatni

Inwestorzy prywatni – tzw. „Anioły biznesu” – inwestujący w wybrane projekty i służący często doświadczeniem w zakresie zarządzania operacyjnego.