Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi wspieranymi dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w tym projektami specyficznymi, m. in. z branży energetycznej. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi prowadzi do optymalizacji procesu inwestycyjnego i obejmuje szereg poniższych etapów.

Przygotowanie procesu inwestycyjnego

 • Optymalizacja projektu pod kątem dostępności dofinansowania na etapie planowania, w tym opracowanie opcji finansowania,
 • obsługa procesu aplikowania o środki finansowe – obejmującego opracowanie modelu finansowego, studium wykonalności oraz stosownych wniosków o finansowanie,
 • wsparcie w zakresie kompletowania dokumentacji – stanowiącej załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wymaganych decyzji administracyjnych i formalno – prawnych,
 • pomoc w zakresie pozyskania niezbędnych pozwoleń m.in. dotyczących:
  • postępowania oceny oddziaływania na środowisko, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
  • pozwolenia na budowę.

Organizacja i prowadzenie przetargów w trybie PZP lub konkursów ofert

 • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub Regulaminu Konkursu,
 • organizacja i obsługa postepowań przetargowych PZP lub konkursowych w transakcjach nieobjętych ustawą PZP (Regionalne Programy Operacyjne).

Nadzór inwestorski

 • Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
 • prowadzenie rozliczeń rzeczowych i finansowych, w tym ze środków pomocowych.

Zakończenie realizacji inwestycji

 • Rozliczenie dofinansowania projektu,
 • przekazanie dokumentów formalnych oraz dokumentacji,
 • końcowe rozliczenie finansowe inwestycji.