Aranżacja finansowa projektów

Finanse są paliwem napędowym projektów rozwojowych. Prowadzone przez naszą firmę aranżacje finansowania projektów rozwojowych obejmują zarówno klasyczne projekty realizowane w ramach firmy Klienta jak i projekty realizowane na zewnątrz w systemie project finance. Zgodnie z naszym podejściem do tematu aranżacji finansowania (montażu finansowego) projektu inwestycyjnego Klienta, końcowym efektem przeprowadzonych prac jest:
Stworzenie całościowej i spójnej koncepcji finansowania pozwalającej na skuteczne pozyskanie finansowania zewnętrznego, z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych.
W trakcie prac uwzględniamy uwarunkowania określone przez Klienta, jak również aktualną sytuację popytowo-podażową na rynku pieniężno-kapitałowym. Podczas analizy projektu zwracamy szczególną uwagę na maksymalne wykorzystanie dostępnych na rynku:

 • programów pomocowych,
 • dotacji,
 • funduszy,
 • pożyczek celowych, itp.

Takie podejście wynika z faktu, iż wykorzystanie tych środków pozwala na maksymalizowanie opłacalności realizowanych inwestycji (część nakładów inwestycyjnych jest sfinansowana z dotacji lub też koszt obsługi takiego finansowania jest stosunkowo niski).
W ramach świadczonych usług doradczych wydzielone są zazwyczaj dwie fazy prac:

Faza I

Kompleksowa identyfikacja potrzeb i możliwości dofinansowania projektu inwestycyjnego Klienta.
W wyniku przeprowadzania analizy dostępnych źródeł i oceny szans otrzymania przez Klienta finansowania ze źródeł charakteryzujących się najlepszymi parametrami, w szczególności poprzez dobór programów pomocowych, sporządzona zostanie pisemna rekomendacja struktury finansowania projektu mająca na celu optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł. Przeprowadzona zostanie również analiza i diagnoza aktualnej sytuacji ekonomiczno -finansowej Klienta. Rezultatem prac będzie:

 • dokumentacja biznesowa (biznes plan lub studium wykonalności, memorandum informacyjne itp.),
 • rekomendacja optymalnego sposobu finansowania programu inwestycyjnego wraz z określeniem udziału własnego Klienta.

Faza II

Wdrożenie rekomendowanego montażu finansowego, w tym:

Dotacje UE

W finansowaniu projektów z wykorzystaniem dotacji UE, proces inwestycyjny, uwzględniając procedury „unijne” będzie musiał przejść przez następujące etapy:

 1. przygotowanie i złożenie Wniosku do instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedur w ramach poszczególnych działań,
 2. podpisanie Umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego,
 3. pozyskanie finansowania pomostowego dla zapewnienia wkładu własnego,
 4. przeprowadzenie inwestycji przy zachowaniu określonych warunków,
 5. końcowe rozliczenie inwestycji i otrzymanie dotacji.

Doradca zaangażowany zostanie w realizację działań we wszystkich wyżej wymienionych etapach, tym samym możliwa będzie pełna koordynacja podejmowanych działań. Równocześnie Doradca będzie prowadził monitoring aktualnie dostępnych funduszy i rekomendował nowe możliwości finansowania.

Kredyty inwestycyjne/leasing

Jeżeli z rekomendacji montażu finansowego wynika, że istnieje konieczność pozyskania kredytu/leasingu Doradca przygotuje:

 • odpowiedni wniosek kredytowy/leasingowy,
 • lub Memorandum Informacyjne,
 • wskaże optymalne źródła finansowania,
 • przedstawi projekt w rekomendowanych instytucjach finansowych,
 • będzie uczestniczył w negocjacjach z odpowiednimi instytucjami finansowymi.

Emisje obligacji

W miejsce kredytów montaż może przewidywać emisję obligacji lub obligacji zamiennych, Doradca przygotuje Klienta do niepublicznej emisji obligacji (mniej niż do 300 odbiorców):

 • opracuje Memorandum Informacyjne,
 • przedstawi projekt w rekomendowanych instytucjach finansowych,
 • będzie uczestniczył w negocjacjach Term Sheet oraz umów z instytucją finansową,
 • będzie sprawował nadzór nad Due diligence (opcjonalnie).