Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENiKS)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach Działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza.

Celem szczegółowym planowanego naboru jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach naboru wspierane będą projekty polegające m.in. na: budowie sieci ciepłowniczej/chłodniczej w celu podłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Wartość dofinansowania: do 79,71% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy,
  • JST oraz podmioty i jednostki niebędące przedsiębiorcami realizujące zadania własne JST,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
    • dostawcy usług energetycznych.

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających system efektywny energetycznie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Planowany termin naboru: od 27.05.2024 r. do 29.07.2024 r..

Budżet naboru wynosi 800 mln zł.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl