Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENiKS)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach Działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza.

Celem szczegółowym planowanego naboru jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach naboru wspierane będą projekty polegające m.in. na: budowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Wartość dofinansowania: do 45% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy,
  • JST oraz podmioty i jednostki niebędące przedsiębiorcami realizujące zadania własne JST,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
    • dostawcy usług energetycznych.

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców nieposiadających systemu efektywnego energetycznie, a planujących jego osiągnięcie.

Planowany termin naboru: od 30.11.2023 r. do 31.01.2024 r..

Budżet naboru wynosi 100 mln zł.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl