Dotacje z POIR poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

7 stycznia 2020 r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania jest  poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

W ramach naboru wspierane będą projekty:

 • obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, 
 • przedmiotem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Maksymalna wartość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • 20 mln EUR – jeżeli ponad połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • 15 mln EUR – jeżeli ponad połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • 200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy do minimis,
 • 2 mln EUR – prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • Minimum 1 mln zł (MŚP) lub 2 mln zł dla pozostałych projektów,
 • całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Poziom dofinansowania wynosi:

 • 50% – 70% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • 25% – 45% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

O dotacje mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (także z udziałem jednostek naukowych).

Budżet konkursu wynosi 1 200 mln zł.

Wnioski o współfinansowanie PARP można składać w terminach:

 • 7 luty – 1 czerwiec 2020 r. (dla dużych przedsiębiorstw),
 • 3 sierpień – 14 wrzesień 2020 r. (dla MŚP).

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/