Dotacje/pożyczki w ramach Programu “OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” ze środków Funduszu Modernizacyjnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego “OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”.

Celem Programu jest wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł.

W ramach naboru wspierane będą projekty polegające na:

budowie i/lub przebudowie źródeł ciepła z OZE o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 2 MWt, z wykorzystaniem następujących technologii:

  • pompy ciepła,
  • kolektory słoneczne,
  • geotermia.

Elementem uzupełniającym inwestycję może być przyłącze do sieci należące do beneficjenta – wytwórcy projektu, magazyn energii zintegrowany z jednostką wytwórczą realizowaną równolegle w ramach projektu.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Wartość dofinansowania:

w formie dotacji: do 50% kosztów kwalifikowanych,

w formie pożyczki: do 70% kosztów kwalifikowanych (do 300 mln zł).

Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych nie może zostać pokryte ze środków publicznych uzyskanych w ramach innych naborów (krajowych jak i unijnych).

Warunki pożyczki:

  • pożyczka na warunkach preferencyjnych – WIBOR 3M + 50 pb., nie mniej niż 1,5%,
  • pożyczka na warunkach rynkowych – 
  • oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej (dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem zapisów lit. c-e,
  • okres finansowania – do 15 lat od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 kwietnia 2024 r. do 17 grudnia 2024 r..

Budżet Programu wynosi do 2 mld zł, w tym do 1,43 mld zł na dotacje oraz do 0,57 mld zł na pożyczki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/