Category Archives: Bez kategorii

Dotacje/pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy

W 2020 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz szefów państw i rządów UE został zatwierdzony fundusz naprawczy w celu wsparcia państw członkowskich dotkniętych pandemią Covid-19, tzw. Next Generation EU o łącznym budżecie 750 mld euro, powiązanym z budżetem UE na lata 2021-2027 (WRF).

Celem Funduszu Odbudowy jest odbudowa i przywrócenie odporności systemów gospodarczych państw członkowskich UE oraz przygotowanie się na przyszłe nieprzewidziane okoliczności.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) Polska otrzymała 57,3 mld euro, w tym:

 • 23,1 mld w formie dotacji,
 • 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Obecnie trwają prace nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który będzie stanowić podstawę uzyskania wsparcia oraz kluczowy program realizacji działań strategicznych w ramach przyznanych środków zgodnie z wytycznymi unijnymi. Sporządzenie KPO odbywa się również w oparciu o zebrane zgłoszenia inwestycji od regionalnych resortów oraz innych instytucji.

Rodzaje przedsięwzięć
Z dostępnych informacji wynika, że realizacja projektów odbywać się będzie w następujących głównych obszarach:

 1. Odporne społeczeństwo
  • Ochrona zdrowia
  • Edukacja
 2. Odporne państwo
  • Cyfryzacja usług publicznych
  • Infrastruktura i komunikacja
 3. Odporna gospodarka
  • Umiejętności
  • Nowe technologie
 4. Odporne środowisko
  • Budynki
  • Energetyka

KOP będzie również obejmować inwestycje infrastrukturalne związane m.in. z budową dróg, rozwojem kolei.

Beneficjenci
Ze środków unijnych będą mogły skorzystać zarówno firmy państwowe jak i prywatne.

Przyznane środki będą udzielane w latach 2021-2023 i muszą być wykorzystane do 2026 roku.

Koordynatorem realizacji KPO jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/index_pl, https://www.gov.pl/

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

W 2021 roku zostanie podpisana Umowa Partnerstwa (UP) określająca strategię wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027.

Nowa perspektywa finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Łączny budżet w ramach UP wynosi ok. 170 mld euro.

Strategia wykorzystania przyznanych środków obejmuje następujące obszary:

Cel 1. Bardziej inteligentna Europa, np. wsparcie B+R, innowacje
Cel 2. Niskoemisyjność, np. inwestycje OZE, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa
Cel 3. Lepiej połączona Europa, np. transport, kolej
Cel 4. Silny wymiar społeczny, np. edukacja, kultura, turystyka
Cel 5. Europa bliżej obywateli – zwiększenie powiązań funkcjonalnych (wieś-miasto)
Cel 6. Łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji, np. zielona energia, jakość powietrza, nowe technologie, rozwój MŚP, nowe miejsca pracy

Realizacja planów strategicznych odbywać się będzie w ramach poszczególnych Programów, w tym m.in. POIR, POIIŚ oraz RPO.

Obowiązywać będą nowe poziomy dofinansowania w zależności od regionu. Regiony lepiej rozwinięte otrzymają do 50% dofinansowania (warszawski stołeczny), regiony w okresie przejściowym do 70% (woj. wielkopolskie oraz dolnośląskie) i pozostałe słabiej rozwinięte regiony będą mogły liczyć nawet na 85% dofinansowania.

Przekazanie Projektu Umowy Partnerstwa do zatwierdzenia przez Komisję Europejską planowane jest na koniec II kw. 2021 r..

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dotacje/Pożyczki z NFOŚiGW „Instalacje Gospodarowania Odpadami”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Racjonalna Gospodarka Odpadami” Część 2) „Instalacje Gospodarowania Odpadami”.

Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

W ramach naboru wspierane będą projekty:

 1. Dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie.
 2. Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
  • odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
  • termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych (ITPO) z wytwarzaniem energii w kogeneracji,
  • odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,
  • unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie,
  • mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów.
 3. Rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 4. Rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

Wartość dofinansowania:

 • w formie dotacji: do 50% kosztów kwalifikowanych (do 50 mln zł) dla ITPO oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 • w formie dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych (do 30 mln zł) dla pozostałych rodzajów inwestycji,
 • dotacja musi być uzupełniona pożyczką preferencyjną do 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunki pożyczki:

 • pożyczka na warunkach preferencyjnych – WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2,00% (obecnie 2,00%),
 • okres finansowania do 20 lat dla ITPO i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 • do 15 lat dla pozostałych rodzajów inwestycji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: JST, przedsiębiorstwa, SPZOZ na utylizację odpadów medycznych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Budżet konkursu to 1,4 mld zł, w tym 650 mln zł przeznaczone na dotacje a pozostałe środki w wysokości 750 mln zł na pożyczki.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/

Dotacje z POIR poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

7 stycznia 2020 r. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działania jest  poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

W ramach naboru wspierane będą projekty:

 • obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, 
 • przedmiotem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Maksymalna wartość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • 20 mln EUR – jeżeli ponad połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • 15 mln EUR – jeżeli ponad połowa kosztów kwalifikowanych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • 200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy do minimis,
 • 2 mln EUR – prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Koszty kwalifikowane projektu:

 • Minimum 1 mln zł (MŚP) lub 2 mln zł dla pozostałych projektów,
 • całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Poziom dofinansowania wynosi:

 • 50% – 70% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
 • 25% – 45% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

O dotacje mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (także z udziałem jednostek naukowych).

Budżet konkursu wynosi 1 200 mln zł.

Wnioski o współfinansowanie PARP można składać w terminach:

 • 7 luty – 1 czerwiec 2020 r. (dla dużych przedsiębiorstw),
 • 3 sierpień – 14 wrzesień 2020 r. (dla MŚP).

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/

Fundusze norweskie i EOG

Ruszyła III edycja Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz mechanizmu EOG – bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Większość programów w ramach III edycji funduszy wdrażana będzie do 2024 roku i wśród nich można wyróżnić kategorię:

Środowisko, energia i zmiany klimatu

W ramach ogłoszone zostały nabory na m.in.:

“Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”

 • Rodzaje projektów:
  • budowa nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji i/lub modernizacja istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji;
  • zwiększenie mocy istniejących jednostek w wysokosprawnej kogeneracji;
  • wykorzystanie ciepła odpadowego w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
  • zastąpienie w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne
 • Minimalna kwota dofinansowania: 1mln euro ( 4 315 900 zł)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 7 mln euro (30 211 300 zł)
 • Czas trwania naboru: 03.04.2020 – 30.06.2020 r.
 • Budżet konkursu: 40 mln euro

“Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych”

 • Rodzaje projektów:
  • rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;
  • zmiana technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;
  • zastosowanie inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;
  • wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii;
  • zastąpienie źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.
 • Minimalna kwota dofinansowania: 1mln euro ( 4 315 900 zł)
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 7 mln euro (30 211 300 zł)
 • Czas trwania naboru: 03.04.2020 – 30.06.2020 r.
 • Budżet konkursu: ok. 38 mln euro

Beneficjentami ww. konkursów mogą być małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: https://www.eog.gov.pl/