Tag Archives: Fundusze Europejskie

Dotacje w ramach Działania “Kredyt ekologiczny” ze środków FENG 2021-2027

W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania FENG.03.01 “Kredyt ekologiczny”.

Operatorem Działania jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Głównym celem Działania jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach naboru wspierane będą projekty obejmujące:

szerokorozumianą efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi).

Realizacja inwestycji musi być poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego.

Warunkiem dostępu do ubiegania się o dofinansowanie jest wykazanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Wartość dofinansowania:

w formie dotacji: do 70% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania:

  • dotacja jest udzielana w postaci refundacji części kapitałowej kredytu zaciągniętego w jednym ze współpracujących z BGK banków komercyjnych przy Działaniu Kredyt ekologiczny.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • MŚP,
  • przedsiębiorstwa small mid-caps oraz mid-caps.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać:

  • od 6 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. (I nabór),
  • od 22 sierpnia 2023 r. do 21 listopada 2023 r. (II nabór).

Budżet konkursu wynosi 333 mln zł w I naborze oraz 333 mln zł w II naborze.

Źródło: www.gov.pl

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

W 2021 roku zostanie podpisana Umowa Partnerstwa (UP) określająca strategię wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027.

Nowa perspektywa finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Łączny budżet w ramach UP wynosi ok. 170 mld euro.

Strategia wykorzystania przyznanych środków obejmuje następujące obszary:

Cel 1. Bardziej inteligentna Europa, np. wsparcie B+R, innowacje
Cel 2. Niskoemisyjność, np. inwestycje OZE, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa
Cel 3. Lepiej połączona Europa, np. transport, kolej
Cel 4. Silny wymiar społeczny, np. edukacja, kultura, turystyka
Cel 5. Europa bliżej obywateli – zwiększenie powiązań funkcjonalnych (wieś-miasto)
Cel 6. Łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji, np. zielona energia, jakość powietrza, nowe technologie, rozwój MŚP, nowe miejsca pracy

Realizacja planów strategicznych odbywać się będzie w ramach poszczególnych Programów, w tym m.in. POIR, POIIŚ oraz RPO.

Obowiązywać będą nowe poziomy dofinansowania w zależności od regionu. Regiony lepiej rozwinięte otrzymają do 50% dofinansowania (warszawski stołeczny), regiony w okresie przejściowym do 70% (woj. wielkopolskie oraz dolnośląskie) i pozostałe słabiej rozwinięte regiony będą mogły liczyć nawet na 85% dofinansowania.

Przekazanie Projektu Umowy Partnerstwa do zatwierdzenia przez Komisję Europejską planowane jest na koniec II kw. 2021 r..

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/