Tag Archives: dofinansowania

Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FENiKS)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach Działania 2.1 Infrastruktura ciepłownicza.

Celem szczegółowym planowanego naboru jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W ramach naboru wspierane będą projekty polegające m.in. na: budowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców oraz modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Wartość dofinansowania: do 45% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy,
  • JST oraz podmioty i jednostki niebędące przedsiębiorcami realizujące zadania własne JST,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
    • dostawcy usług energetycznych.

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców nieposiadających systemu efektywnego energetycznie, a planujących jego osiągnięcie.

Planowany termin naboru: od 30.11.2023 r. do 31.01.2024 r..

Budżet naboru wynosi 100 mln zł.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

W 2021 roku zostanie podpisana Umowa Partnerstwa (UP) określająca strategię wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027.

Nowa perspektywa finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Łączny budżet w ramach UP wynosi ok. 170 mld euro.

Strategia wykorzystania przyznanych środków obejmuje następujące obszary:

Cel 1. Bardziej inteligentna Europa, np. wsparcie B+R, innowacje
Cel 2. Niskoemisyjność, np. inwestycje OZE, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa
Cel 3. Lepiej połączona Europa, np. transport, kolej
Cel 4. Silny wymiar społeczny, np. edukacja, kultura, turystyka
Cel 5. Europa bliżej obywateli – zwiększenie powiązań funkcjonalnych (wieś-miasto)
Cel 6. Łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji, np. zielona energia, jakość powietrza, nowe technologie, rozwój MŚP, nowe miejsca pracy

Realizacja planów strategicznych odbywać się będzie w ramach poszczególnych Programów, w tym m.in. POIR, POIIŚ oraz RPO.

Obowiązywać będą nowe poziomy dofinansowania w zależności od regionu. Regiony lepiej rozwinięte otrzymają do 50% dofinansowania (warszawski stołeczny), regiony w okresie przejściowym do 70% (woj. wielkopolskie oraz dolnośląskie) i pozostałe słabiej rozwinięte regiony będą mogły liczyć nawet na 85% dofinansowania.

Przekazanie Projektu Umowy Partnerstwa do zatwierdzenia przez Komisję Europejską planowane jest na koniec II kw. 2021 r..

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/